Ecotone - Transition area between biology and art


2023

Uppsala Konstnärsklubb

I Ekologi används begreppet "Ekoton" för att beskriva en gränszon där två element i landskapet smälter samman. Längs med strandlinjen, där vatten möter land, interageras arter från respektive vegetation med varandra och skapar nya artrika miljöer. Näringsvävar i vattnet och på land knyts ihop, förgrenar sig och sprider sig vidare bortom strandlinjen – till myrområden, hassellundar, tallhedar och vitmossehav. Likt en ekoton smälter biologi samman med konst i detta undersökande projekt. Vad händer när biologer och konstnärer tillsammans går in i denna gränszon? Projektet tar avstamp i fältexkursioner i Uppsala och Store Mosse utanför Värnamo där mötet och processer som uppstått kommer visas på Uppsala konstnärsklubb mellan 21–29 oktober.

Medverkande konstnärer och forskare:

Malin Franzén arbetar i platsspecifika utforskningar, kollektiva processer och utifrån samlingar och arkiv med intresse för naturvårdande praktiker och representationsformer i kunskapssökande processer. En kritisk blick på omsorg och en öm approach för störningar och fel genomsyrar hennes installationer med video, skulptur, workshops, augmented reality, performance och artist books.

Hanna Norrna är textilkonstnär och silkesodlare. I sin praktik arbetar hon med sociala, historiska, ekologiska och magiska dimensioner av vävning. Utöver egna utställningar och uppdrag driver Hanna samarbetsprojekt som handlar om historisk och samtida silkesproduktion, samt om havssilke av byssustrådar från blåmusslor.

Ida Lindgren utforskar hur makt manifesterar sig i olika rum i samhället och hur detta tar sig uttryck i våra kroppar. Med utgångspunkt i relationen mellan omsorg och kontroll, ställer hon frågor om strukturers inflytande över såväl människans som materialens agens. Med en bakgrund som filmare har tid blivit ett råmaterial som hon laborerar med även i andra fält. Hon utgår gärna från befintliga material och platser för att undersöka identitetsskapande processer och den roll som olika representationer spelar för individ och samhälle.

Amanda Selinder är bioart/textilkonstnär och arbetar med levande processer och organismer som slemsvampar, färgväxter, svampmycel och biofilm. Någonting som är centralt i hennes arbete är undersökandet och visualiseringen av den osynliga biologiska mångfalden som omger oss med hjälp av de pigment som organismerna producerar.

Ioana Onut Brännström innehar en postdok vid Oslo och Uppsala universitet. Hennes forskningsfält och passion är lavar som formas av svampar, alger och bakterier som lever i symbios. I sin forskning försöker Ioana få svar på grundläggande frågor om lavars biologi och evolution. Parallellt undersöker hon hur klimatförändringar och antropogena faktorer påverkar den genetiska mångfalden och lavarnas förmåga att anpassa sig till förändrat klimat och föroreningar i naturen.

Gustaf Granath arbetar som forskare vid Uppsala universitet och hans forskargrupp studerar hur våtmarker fungerar och hur de bidrar till biologisk mångfald, kolinlagring och vattenhushållning. Fokus är på myrar som är uppbyggda av dött organiskt material. I ett nytt projekt undersöker de hur restaurering av utdikade myrar påverkar vattenflöden, vattenkvalitet, och växtligheten i landskapet.

Projektledare är Amanda Selinder i samarbete med Uppsala konstnärsklubb. Projektet finansieras av Kulturrådet och Helge Ax:sons Johnsons Stiftelse.

Store Mosse, juni 2023
Lunsen, september 2023

Rydöbruk, oktober 2023
Uppsala Konstnärsklubb, oktober 2023Foto: Hanna Norrna, Ida Lindgren